Działalność statutowa.

Statut Fundacji ZAWSZE RAZEM

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 § 1

1) Fundacja ZAWSZE RAZEM zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

 2) Fundacja została ustanowiona przez Sylwię Marię Kamińską i Monikę Stasiak zwanymi dalej Fundatorem.

3) Nazwą fundacji jest: FUNDACJA ZAWSZE RAZEM

§ 2

1) Siedziba Fundacji mieści się w Kołacie, ul. osiedle Orła 1, 62-007 Biskupice

2) Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

3) Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 § 3

 Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 § 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznane zdolność prawną – zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

 Rozdział II. Cele , zasady, formy i zakres działania Fundacji

§ 6

1) Celem Fundacji jest działalność sportowa, edukacyjna, oświatowa, kulturalna szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju dzieci i młodzieży, aktywizacji kobiet, animacji społecznych oraz szeroko pojętej integracji społecznej.

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą na potrzeby realizacji celów zgodnie z klasyfikacją działalności gospodarczej PKD:

77.21 Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

85.51 Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacji

85.52 Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.60 Z Działalność wspomagająca edukację

90.04 Działalność obiektów kulturalnych

93.11 Działalność obiektów sportowych

93.29 Pozostałą działalność rozrywkowa i rekreacyjna

94.99 Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowanych

2) Fundacja realizuje swoje cele kierując się w szczególności następującymi zasadami:

a) zasadą równego traktowania

b) wspierania osób wykluczonych

c) wspierania dzieci i młodzieży uzdolnionej

d) wspierania dzieci z rodzin wymagających wsparcia, z rodzin dysfunkcyjnych

e) fair play

f) wspierania i rozwoju zawodowego, osobistego kobiet i rodzin

g) integracji społeczności lokalnej

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele w następujących formach i zakresie:

a) zajęcia sportowe, w tym zajęcia jeździeckie

b) organizowanie i udział w imprezach,

c) organizowanie szkoleń, zajęć edukacyjnych,

d) animacje społeczne,

e) działania w ramach wolontariatu na rzecz osób zależnych

f) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych).

 § 9

1) Dochody fundacji mogą pochodzić z:

a) darowizn, spadków, zapisów,

b) dotacji i subwencji osób prawnych,

c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d) dochodów z majątku fundacji,

e) odsetek bankowych,

f) prowadzonej przez fundację działalności gospodarczej.

2) Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, mającą charakter uboczny w stosunku do celów określonych w § 6.

3) Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

a) 01.43 Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych

b) 01.49 Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt

c) 85.51 Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacji

d) 90.04 Z Działalność obiektów kulturalnych

e) 93.11 Z Działalność obiektów sportowych

f) 93.29 Z Pozostałą działalność rozrywkowa i rekreacyjna

g) 94.99 Z Pozostałą Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowanych

4) Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 10

Władzą Fundacji jest Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem.

Zarząd

§ 11

1) Zarząd Fundacji składa się z dwóch osób, w tym Prezesa, powołanego przez Fundatora na pięcioletnią kadencję, uprawnienia członków Zarządu nie przechodzą na następców prawnych. Prezes Fundacji – Sylwia Kamińska Wice Prezes – Monika Stasiak

2) Członkiem Zarządu może zostać każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – chyba że zakaz pełnienia funkcji członka zarządu fundacji wynika z przepisów szczególnych.

3) Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4) Pierwszych członków Zarządu powołuje Fundator.

5) Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,

b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

c) śmierci członka Zarządu.

6) Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być w każdej chwili odwołani przez Fundatora

§ 12

1) Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2) Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b) realizacja celów statutowych,

c) sporządzanie planów pracy i budżetu,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f) dokonywanie zmian w statucie,

g) likwidacja Fundacji.

3) Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 13

1) Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2) Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.

3) O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.

4) Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Sposób reprezentacji

§ 14

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji – w tym w sprawach majątkowych – składają każdy członek zarządu samodzielnie.

Rozdział. V.

Postanowienia końcowe

§ 15

1) Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim, z zastrzeżeniem ust. 2. 2) Zmiany celów Fundacji mogą nastąpić jedynie za zgodą Fundatora

§ 16

1) Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

 2) Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

3) W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 17

1) Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2) O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

3) Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd, jednomyślnie.

4) Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>